Tổng hợp 300+ ngữ pháp tiếng Hàn thi TOPIK I, II

Tổng hợp 300+ ngữ pháp tiếng Hàn thi TOPIK I, II

Tổng hợp 300+ ngữ pháp tiếng Hàn thi TOPIK I, II

Dưới đây là 200+ ngữ pháp tiếng Hàn cần nhớ sẽ xuất hiện trong bài thi tiếng Hàn TOPIK I và II.

TOPIK I cấp 1

TT Ngữ pháp Ý nghĩa
1 N + 은/는 => S Trợ từ chủ ngữ
2 N + 이/가 => S Tiểu từ chủ ngữ
3 N + 을/를 => O Tiểu từ tân ngữ
4 N + 께서, 께서는 Dạng kính ngữ của 이/가, 은/는
5 N1 + 은/는 ... N2 + 은/는 .. Tiểu từ biểu hiện ý nghĩa đối chiếu
6 N + 에 (1)  Tiểu từ chỉ địa điểm (ở, tại)
7 N + 에 (2) Tiểu từ chỉ đích đến (đến)
8 N + 에 (3) Tiểu từ chỉ thời gian (lúc, vào lúc)
9 N + 에 (4) Chỉ nơi chịu tác động
10 N + 에 (5) Định giá
11 N + 에서  Tiểu từ chỉ địa điểm diễn ra hành động (ở)
12 N + (으)로 (1) Tiểu từ phương hướng
13 N + (으)로 (2) Bằng (nguyên liệu, dụng cụ, phương tiện)
14 N1 + 와/과/하고 + N2
15 N + 도 Cũng
16 N + 에게, 한테, 께 Cho (làm gì cho ai)
17 N + 입니다 Là (câu trần thuật trang trọng)
18 N + 입니까? Có phải là...? (câu hỏi trang trọng)
19 N + 이/가 아닙니다 Không phải là (phủ định của 입니다)
20 N + 예요/ 이에요 Là (câu trần thuật thân mật)
21 N + 이/가 아니에요 Không phải là (phủ định của 예요/ 이에요)
22 V + -ㅂ/습나다 Câu trần thuật trang trọng
23 V + -ㅂ/습나까? Câu hỏi trang trọng
24 V + 아/어요 (1) Câu trần thuật thân mật
25 V + 았/었다 Thì quá khứ
26 V + 겠다 (1)     Thì tương lai
27 V + (으)시다 Kính ngữ hóa động từ, tính từ (ngôi thứ 2 và thứ 3)
28 V + (으)세요/ (으)십시오 Câu yêu cầu lịch sự (hãy, chúc, mời)
29 V + (으)려고 하다 Định làm gì
30 V + (으)러 가다/ 오다 Đi/ đến để làm gì
31 V + (으)ㅂ시다 Câu rủ rê ngang hàng hoặc thấp hơn (hãy... đi)
32 V + (으)ㄹ까요? Hỏi ý kiến, quan điểm, đề nghị làm việc gì đó (nhé, nhỉ, nha?)
33 V + (으)ㄹ래요? Thể hiện ý định, đề nghị ai đó cùng làm điều gì (được chứ, nhé?)
34 V + (으)ㄹ 수 있다/ 없다 Có thể/ không thể làm gì
35 V/A + (으)ㄹ 거에요/ 겁니다 Sẽ làm gì
36 V + 아/어서 (1)
N + (이)라서
Vì ... nên ... (không dùng cho câu mệnh lệnh, câu đề nghị)
37 V/A + 지만 Nhưng
38 V + 고 싶다 (S1)
V + 고 싶어하다 (S3)
Muốn làm gì...
39 V + 고 + V (1) Làm gì và làm gì
40 V + 고 + V (2) Làm gì rồi làm gì
41 안 + V/A
N 안 하다
Câu phủ định ngắn
42 V/A + 지 않다 Câu phủ định dài
43 못 + V Không thể làm gì
44 부터 ~ 까지 Từ... đến... (thời gian)
45 에서 ~ 까지 Từ... đến... (quãng đường)
46 V/A + 는것/ 기 = N Danh từ hóa động từ, tính từ
47 V/A kết thúc bằng ㅡ + Đuôi bắt đầu bằng -아/어-:
+) ㅡ bị lược bỏ
+) NA trước ㅡ là ㅏ/ㅗ: + 아요
+) Còn lại: + 어요
Giản lược ㅡ
48 V kết thúc bằng ㄹ + [ㄴ, ㄹ, ㅂ, ㅅ]: ㄹ bị lược bỏ Giản lược ㄹ
49 V/A kết thúc bằng ㅂ + Đuôi bắt đầu bằng NA: ㅂ->우
Ngoại trừ: 입다, 좁다
Riêng 돕다 + Đuôi bắt đầu bằng -아/어-: ㅂ -> 오
Bất quy tắc ㅂ
50 V/A kết thúc bằng ㄷ + Đuôi bắt đầu bằng NA: ㄷ->ㄹ
Ngoại trừ: 닫다, 믿다, 얻다, 받다
Bất quy tắc ㄷ

 

TOPIK I cấp 2

TT Ngữ pháp Ý nghĩa
1 N + 의 Tiểu từ sở hữu (của)
2 N + (이)나 (1) Hoặc
3 N + (이)나 (2)     Tới, đến, tận, những (nhấn mạnh)
4 N + 만 (1) Chỉ
5 N + 마다 Mỗi
6 N + 보다 (1) (더, 덜) So sánh... (hơn)
7 N + 에게서 (에게), 한테서 (한테), 께 Từ (thể hiện điểm xuất phát của một hành động nào đó)
8 N, trợ từ, đuôi liên kết + 요 Trả lời cho câu hỏi khi không cần thiết phải lặp lại lời nói giống nhau
9 A + (으)ㄴ -> N Định từ dùng với tính từ
10 V + 는 -> N Định ngữ thì hiện tại
11 V + (으)ㄴ -> N Định ngữ thì quá khứ
12 V + (으)ㄹ -> N  Định ngữ thì tương lai
13 V/A + 거나 + V/A     Hoặc
14 V + (으)니까
N + (이)니까
Vì ... nên ...
15 V/A + (으)면 Nếu ... thì ...
16 V + (으)면 좋겠다 Ước gì, nếu... thì tốt
17 V + (으)면서
N + (이)면서
Vừa... vừa...
18 V/A + (으)면 안 되다 Không thể, không được, không nên làm gì (sự cấm đoán)
19 V + (으)려고 Định, để làm gì
20 V + (으)ㄹ 때 Khi, lúc, hồi
21 V + (으)ㄹ 게요 Sẽ làm gì (biểu hiện ý chí hoặc sự hứa hẹn của người nói)
22 V + (으)ㄹ 것 같다 Hình như, có lẽ (sự phỏng đoán)
23 V + (으)ㄴ 후에 Sau khi
24 V + (으)ㄴ 적이 있다 Đã từng, chưa từng 
25 V + (으)ㄴ 지 (thời gian) 되다 Đã bao lâu từ khi thực hiện một việc nào đó
26 V + 는데
A + (으)ㄴ데 (1)    
Đưa ra trước một nội dung có liên quan tới nội dung định đề cập. Đưa ra một bối cảnh trước khi đưa ra một đề nghị, yêu cầu nào đó.
27 V + 는데
A+ (으)ㄴ데 (2)    
Nhưng, tuy nhiên, mà,...
28 V + 아/어야 하다     Phải làm gì
29 V + 아/어 보다     Thử làm gì (kinh nghiệm, thử nghiệm)
30 V + 아/어도 되다
V + 아/어도 좋다
V + 아/어도 괜찮다
Được phép làm gì
31 V + 아/어 주다/드리다     Nhờ cậy người khác/ Làm việc nào đó cho người khác
32 V + 아/어서 (2) Làm gì rồi làm gì
33 V + 겠다 (2) Chắc là, chắc sẽ
34 V/A + 네요 Câu cảm thán
35 V + 지 말다 Đừng làm gì
36 V + 지 못하다 Không thể làm gì
37 V/A + 지요
N + (이)지요
Đúng chứ, đúng không, phải chứ, phải không?.
38 V + 기 전에 Trước khi, sau khi
39 V + 기 위해서
N + 을/를 위해서
Biểu hiện ý đồ, múc đích thực hiện hành động (vì..., để...)
40 V/A + 기 때문에
N + 때문에
Vì ... nên ... (không dùng cho câu mệnh lệnh, khuyên nhủ)
N + 때문에 (nhờ vào... nguyên nhân mang lại kết quả tốt)
41 V + 기로하다 Quyết định làm gì
42 V + 고 있다 Đang làm gì (hiện tại tiếp diễn)
43 A + 아/어지다 (1) Càng ngày càng..., vì trở nên ... hơn
44 A kết thúc bằng ㅎ, A màu sắc, A chỉ định + Đuôi bắt đầu bằng NA: Bỏ ㅎ
*) + đuôi -아/어-: bỏ ㅎ, ㅏ/ㅓ -> ㅐ
Bất quy tắc ㅎ
45 V kết thúc bằng ㅅ + Đuôi bắt đầu bằng NA: Bỏ ㅅ
Ngoại trừ: 씻다, 웃다, 벗다
Bất quy tắc ㅅ
46 V kết thúc bằng 르 + Đuôi -아/어-: Bỏ ㅡ & thêm ㄹ
+) NA trước ㅡ là ㅏ/ㅗ: + 아요
+) Còn lại: + 어요
Bất quy tắc 르

 

TOPIK II cấp 3

TT Ngữ pháp Ý nghĩa
1 N + 밖에 Chỉ...; ngoài... ra... không còn (câu phủ định)
2 N + 대신(에)  Thay vì, thay cho, thay vào đó
3 N + 대로 Theo, như
4 N + 아/야 Gọi người ít tuổi hơn, bạn bè, sự vật
5 N + (이)라고 하다 Là, được gọi là
6 N + 에 비해서 Đứng sau danh từ được so sánh (so với...)
7 N + 처럼 (같이) Giống, giống như, như
8 아무 N (이)나 (khẳng định)/ 아무 N 도 (phủ định) Bất cứ, bất kỳ/ không một
9 A + 게 -> V Biến đổi tính từ thành trạng từ (bổ nghĩa cho động từ)
10 V + (으)ㄹ 생각이다 Định, có ý định, muốn
11 V + (으)ㄹ 줄 알다/ 모르다 Biết, không biết làm gì
12 V + (으)ㄹ까 하다 Có nên... không
13 V + (으)ㄴ 덕분에 Nhờ vào, nhờ có
14 V/A + (으)ㅁ = N Danh từ hóa
15 V + (으)려면 Nếu muốn/ nếu có ý định... thì...
16 V + (으)려던 참이다 Vừa mới có ý định
17 V + 아/어 보이다     Trông có vẻ
18 V + 아/어 가다 Sắp, dần, đang, trở nên
18 V + 아/어 오다 Làm đến, làm tới
29 V + 아/어야겠다 Sẽ phải
21 V + 았/었으면 좋겠다     Nếu được như thế thì tốt biết mấy, ước gì, giá mà
22 V/A + 거든(요) Vì, do...
23 V/A + 게되다 Được, bị, trở nên
24 V + 기는 하다 ... Thì cũng... nhưng mà... (đồng tình với ý kiến vế trước nhưng vế sau lại phủ định)
25 V + 기 쉽다 Dễ...
26 V + 기를 바라다 Mong rằng, hy vọng rằng...
27 V + 고 나서 Xong rồi thì...
28 V + 는 길이다 Trong lúc, trong khi (chỉ kết hợp với các động từ di chuyển gốc 가다/ 오다)
29 V + 는 길에 Trong khi đang đi, đang đến; trong dịp (chỉ kết hợp với các động từ di chuyển gốc 가다/ 오다)
30 V + 는 것 같다
A + (으)ㄴ 것 같다
Chắc là, hình như, có vẻ, dường như 
31 V + 는 게 좋다/ 는 게 좋겠다 Làm gì thì tốt, sẽ tốt 
32 V + 는 대신(에); A + (으)ㄴ 대신(에) Thay vì, thay cho, thay bởi, thay vào đó
33 V + 는 동안   Trong lúc, trong khi
34 V + 는 중이다 (N하다 => N중이다) Đang..., đang trong quá trình...
35 V + 는 바람에 Bởi..., do..., vì... nên...
36 V + 는 편이다; A + (으)ㄴ 편이다 Vào loại, thuộc diện...
37 V + 다가 Hoán đổi hành động (đang làm gì thì làm gì)
38 V + 다(가) 보면 Nếu cứ tiếp tục... thì...
39 V + 도록 하다   Làm cho..., khiến cho..., sai/bảo ai đó làm gì...
40 V/A + 지 않으면 안 되다 Nếu không... thì không được...
41 아무리 V/A아/어도 Cho dù, dù có... nhưng...
42 V + 나요 (hiện tại)/ 았/었나요 (quá khứ)/ (으)ㄹ 건가요 (tương lai)
A + (으)ㄴ가요 (hiện tại)/ 았/었나요 (quá khứ)/ (으)ㄹ 건가요 (tương lai)
N + 인가요 (hiện tại)/ N + 이었/였나요 (quá khứ)
Câu hỏi lịch sự
43 V + 는 군요 (hiện tại), 았/었군요 (quá khứ), (으)ㄹ 거군요/ 겠군요 (phỏng đoán), 구나 (người dưới hoặc bạn bè)
A + 군요 (hiện tại), 았/었군요 (quá khứ), 겠군요 (phỏng đoán)
N + (이)군요 (hiện tại), 였/이었군요 (quá khứ), 겠군요 (phỏng đoán)
Câu cảm thán (... thế!... thế cơ à!)
44 V/A + 던데요 Cảm thán trước sự việc xảy ra trong quá khứ hoặc diễn tả điều tương phản với điều người khác nói (thật là, rất, lắm đấy,...)
45 V + 는/-ㄴ다고 하다 (hiện tại), 았/었다고 하다 (quá khứ), (으)ㄹ 거라고 하다/겠다고 하다 (tương lai)
A + 다고 하다 (hiện tại), 았/었다고 하다 (quá khứ), (으)ㄹ 거라고 하다/겠다고 하다 (tương lai)
N + (이)라고 하다 (hiện tại), 였/이었다고 하다 (quá khứ), (으)ㄹ 거라고 하다/겠다고 하다 (tương lai)
Câu gián tiếp thể khẳng định (nói là, nói rằng...)
46 V/A + 냐고 하다 Câu gián tiếp thể nghi vấn (hỏi là, hỏi rằng...)
47 V + (으)라고 하다  Câu gián tiếp thể mệnh lệnh, yêu cầu
48 V + 자고 하다 Câu gián tiếp thể đề nghị
49 V + 는 줄 알다 (hiện tại)/ (으)ㄴ 줄 알다 (quá khứ)/ (으)ㄹ 줄 알다 (tương lai)
A + (으)ㄴ 줄 알다 (thường)/ (으)ㄹ 줄 알다 (phỏng đoán)
N + 인 줄 알다 (hiện tại)/ 일 줄 알다 (phỏng đoán)
Nghĩ như thế nào về việc gì
50 V/A + 아/아; N + (이)야 Lối nói rút gọn không công thức
51 V + 는다, -ㄴ다; A + 다; N + (이)다 (1) Lối nói rút gọn câu tường thuật (dùng trong báo chí, sách vở)
52 V/A + 니/냐? N + (이)니/냐? Lối nói rút gọn câu nghi vấn
53 V + 자 Lối nói rút gọn câu đề nghị
54 V + 아/아라 Lối nói rút gọn câu mệnh lệnh
55 V + 는구나; A + 구나; N + (이)구나 Lối nói rút gọn câu cảm thán

 

TOPIK II cấp 4

TT Ngữ pháp Ý nghĩa
1 N + (이)야말로 Đúng là..., đúng thật là...
2 N + 에다가/에다 Vào, lên (đâu đó)
3 N + 에 따라(서) Tùy theo, theo
4 N + 에 따르면 Nếu theo... thì... 
5 A + 아/어하다 Biến đổi tính từ cảm xúc thành động từ
6 V + (으)ㄹ 만하다 Xứng đáng để...
7 V + (으)ㄹ 뻔하다 Suýt chút nữa
8 V/A + (으)ㄹ 뿐만 아니라 Không những... mà còn...
9 V/A + (으)ㄹ수록 Càng... càng...
10 V + (으)ㄹ 텐데 Chắc là, đáng ra là
11 V/A + (으)ㄹ까 봐 Sợ rằng, e rằng
12 V + (으)ㄹ 정도이다 Đến mức
13 V/A + (으)ㄴ/는 모양이다 Hinh như..., có vẻ...
14 V/A/N + (으)ㄴ/는 데다가 Cộng thêm, thêm vào đó
15 V/A + (으)ㄴ/는 반면(에) Đối ngược với, ngược lại
16 V/A/N + (으)며
17 V + 아/어야, 아/어야지 (văn nói) Chỉ khi... mới..., chỉ có... mới... (điều kiện)
18 V + 아/어 있다 Diễn tả trạng thái hoàn thành tiếp diễn (đã có...)
19 V + 아/어 놓다 ... sẵn, ... đã có (hành động đã kết thúc và trạng thái đó được duy trì)
20 V + 아/어 가지고 Rồi thì..., rồi...
21 V + 아/어 보니까 Thì ra là..., thấy rằng...
22 V + 았/었었- Thì quá khứ hoàn thành
23 V/A/N + 았/었을 때 Khi (quá khứ, đã hoàn thành)
24 V/A + 이, 히, 리, 기, 우 Làm cho, khiến cho ai đó thực hiện hành động nào đó
25 V + 이, 히, 리, 기 Động từ bị động (bị động dạng ngắn)
26 V + 아/어지다 Được, bị, trở nên (bị động dạng dài)
27 V/A + 게 하다 Làm cho
28 Vㄴ/는다면; A다면 Nếu mà...
29 V + 다 보니까/ 다가 보니까/ 다 보니 Thử làm gì đó thì
30 V/A/N + 더라고(요) Mình nghiệm ra rằng..., mình thấy rằng...
31 V + 던 Hành động thường xuyên xảy ra ở quá khứ (lặp lại hoặc kéo dài) nhưng bây giờ đã chấm dứt hoặc vẫn chưa kết thúc.
32 V + 았/었던 Hành động xảy ra ở quá khứ nhưng không được hoàn thành và bị đứt quãng.
33 V/A + 도록 Để mà, đến mức, đến
34 V/A/N + 든지 ... 든지 Hoặc là... hoặc là...
35 V + 곤 하다 Thường làm
36 V + 자 Mới vừa
37 V + 자마자 Ngay khi, ngay sau khi, vừa... là...
38 V + 나라고 Vì mãi lo... nên...
39 V/A + 잖아요 Chẳng phải là... còn gì...
40 얼마나/ 어찌나 + V + 는지
얼마나/ 어찌나 + A + (으)ㄴ지
Chẳng biết.... bao nhiêu
41 V + 나 보다 (hiện tại), 았/었나 보다 (quá khứ), (으)ㄹ건가 보다 (tương lai)
A + (으)ㄴ가 보다 (hiện tại), 았/었나 보다 (quá khứ)
N + 인가 보다 (hiện tại), 였나 보다/ 이었나 보다 (quá khứ)
Trông có vẻ, hình như là, có vẻ như
42 V(는)-ㄴ다고요? (hiện tại), 았/었다고요? (quá khứ), (으)ㄹ거라고요?/겠다고요? (tương lai)
A 다고요? (hiện tại), 았/었다고요? (quá khứ), (으)ㄹ거라고요?/겠다고요? (tương lai)
N(이)라고요? (hiện tại), 였다고요?/이었다고요? (quá khứ), (으)ㄹ거라고요?/겠다고요? (tương lai)
... ấy à?, ấy... là...? (dùng lại lời nói của đối phương để hỏi lại)
43 V + (는)-ㄴ대요 (hiện tại), 았/었대요 (quá khứ), (으)ㄹ거래요/겠대요 (tương lai)
A + 대요 (hiện tại), 았/었대요 (quá khứ), (으)ㄹ거래요/겠대요 (tương lai)
N + (이)래요/ 아니래요 (hiện tại), 였대요/아니었대요 (quá khứ), (으)ㄹ거래요/겠대요 (tương lai)
Ai đó nói là..., nghe nói là... (câu gián tiếp nội dung nghe được từ người khác)
44 V + 는지 알다/ 모르다 (hiện tại), 았/었는지 알다/모르다 (quá khứ), (으)ㄹ지 알다/ 모르다  (tương lai)
A + (으)ㄴ지 알다/ 모르다 (hiện tại), 았/었는지 알다/모르다 (quá khứ), (으)ㄹ지 알다/모르다 (tương lai)
N + 인지 알다/모르다 (hiện tại), 였는지/이었는지 알다/모르다 (quá khứ), 일지 알다/모르다 (tương lai)
Có biết là...?, không biết là...?
45 V/A + 냬요 (rút gọn của V/A + 냐고 해요)
N + (이)냬요
Ai đó hỏi là..., câu hỏi là... (câu gián tiếp nội dung người khác hỏi)
46 V + (으)래요 Ai đó bảo là hãy..., ai đó đề nghị, yêu cầu là... (câu gián tiếp nội dung yêu cầu, đề nghị nghe được từ người khác)
47 V + 재요 Ai đó rủ là..., ai đó đề nghị là cùng... (câu gián tiếp lời thỉnh dụ, yêu cầu nghe được từ người khác)
48 V + 는 척하다 (hiện tại), (으)ㄴ 척하다 (quá khứ)
A +  (으)ㄴ 척하다 (hiện tại)
N + 인  척하다 (hiện tại)
Làm như, giả vờ
49 N + 대해서 Về
50 N + 등이 있다 Bao gồm, có những thứ như là

 

TOPIK II cấp 5

TT Ngữ pháp Ý nghĩa
1 N + (으)로 인해/ (으)로 해서/ (으)로 Do, nhờ, bởi
2 N + (으)로서 Với tư cách là
3 N + (으)로써 Bằng cách
4 N + 이며 Đồng thời là..., cũng là..., còn là...
5 N + (이)라도 Dù là...
6 N + (이)라든가/ (이)라든지
V + (는)ㄴ다든가/ (는)ㄴ다든지
A + 다든가/ 다든지
Hay, hay là
7 N + 만 해도 Chỉ cần, chỉ có, chỉ kể đến
8 N + 조차 Thậm chí, đến
9 V + (으)ㄹ걸 Phải chi, giá mà
10 V/A/N + (으)ㄹ걸요 Biết đâu chừng, có lẽ
11 V/A + (으)ㄹ 뿐이다 Chỉ, chỉ là
12 V/A + (으)ㄹ 수밖에 없다 Không thể nào khác được, chỉ còn có cách là
13 V/N + (으)ㄹ 테니까/ (으)ㄹ 테니 Vì, vì sẽ...
14 V + (으)ㄴ 채로 Giữ nguyên trạng thái, trong trạng thái, để nguyên, để y vậy
15 V/A/N + (으)ㄴ/는 만큼 Bằng với, xứng với, giống như, đến mức
16 V + (으)ㄴ/는 법비다 Hiển nhiên là..., chắc chắn là...
17 V + (으)ㄴ/는 듯이 Thiếu điều như..., cứ như là...
18 V/A + (으)ㄴ/는데도 Mặc dù, cho dù
19 V + (으)ㄴ/는 대요 Như, cứ như, theo như..., ngay khi...
20 V/A + (으)ㄴ/는 하면 Nếu có... thì cũng có...
21 V + (으)ㄴ/는 셈이다 Coi như là
22 V + (으)ㅁ으로써
N + (으)로써
Với việc, bằng việc...
23 V/A + (으)ㅁ에 따라 Theo, tùy theo
24 V/A + (으)면서도 Mặc dù... nhưng
25 V + 아/어다가 (아/어다) Rồi
26 V + 아/어 버리다 Hết sạch, hết nốt
27 V + 아/어서 그런지
N + (이)라서 그런지
Vì... hay sao mà, chẳng biết có phải vì... hay không mà
28 V + 아/어 내다 Động từ + được
29 V + 았/었더니 Đã… nên…; đã… mà… (nguyên nhân, lý do dẫn đến kết quả trong quá khứ)
30 V/A + 았/었더라면 Chẳng hạn như..., nếu như đã..., giả dụ như...
31 V/A + 게 Để, để được
32 V/A + 게 마련이다 Tất nhiên, đương nhiên là...
33 V + 고 말다 Cuối cùng thì, kết cuộc thì
34 V + 기에 Để mà, với việc...
35 V/A + 기가 무섭게 Ngay sau khi, vừa sau khi
36 V/A/N + 거든 Nếu, nếu như...
37 V/A + 되 Nhưng mà, nhưng với điều kiện là...
38 V (cảm nhận, tri giác) + 다시피
V + 다시피 하다
Như... đã... (như đã biết, như đã nghe, như đã thấy,...)
39 V/A + 더니 Mới khi nào... mà
40 V + 자면 Nếu như muốn cùng, nếu như muốn
41 V + 는/ㄴ다지요?
A + 다지요?
N +  (이)라지요?
Nghe nói... phải không?
42 V + 는/ㄴ다고 Có câu rằng..., lời rằng..., cũng như câu nói... (trích dẫn thành ngữ, tục ngữ)
43 V/A + 는/ㄴ다면서요?/ 다며?
N +  (이)라면서요?/ (이)라면서?/ (이)라며?
Nghe nói là... có đúng không?/ phải không?
44 V/N는/ㄴ 단/란 말이에요?/ 단/란 말이야? Bạn nói là... sao?, Bạn nói là... à?
45 V + 는 한 Trong trường hợp, chỉ với điều kiện
46 V + 는 통에 Do, là vì, bởi vì (nguyên nhân dẫn đến kết quả không tốt)
47 여간 V/A 지 않다
여간 N이/가 아니다
Hết sức... vô cùng
48 V/A(으)면 되다 Chỉ cần... là được

 

TOPIK II cấp 6

TT Ngữ pháp Ý nghĩa
1 N + 더러/보고 Với (đối tượng hướng đến của động từ)
2 N + 마저 Kể cả, ngay cả, thậm chí...
3 N (이)나 N (이)나 할 것 없이 Bất kể là
4 N + (이)나마 Mặc dù chỉ là
5 N + (으)로 말미암아 Vì, do... (lý do dẫn đến kết quả không tốt)
6 N + 은/는 고사하고 Nói gì đến
7 N + 을/를 막론하고 Không kể..., bất chấp...
8 A + 기 짝이 없다 Thật là, không còn gì... hơn, quá ư là...
9 V + (으)ㄹ 겸 Kiêm, đồng thời
10 V + (으)ㄹ 따름이다 Chỉ có..., chỉ còn biết..., không thể khác là... (không còn khả năng, lựa chọn nào)
11 V/A + (으)ㄹ 법하다 Đáng lẽ ra..., lẽ ra...
12 V + (으)ㄹ 바에야 Đối với việc... mà nói thì...
13 V/A + (으)ㄹ뿐더러; N + 일뿐더러 Không những chỉ... mà còn...
14 V/A + (으)ㄹ지라도/ (으)ㄹ지언정
N + 일지라도/ 일지언정
Cho dù có...
15 V/A + (으)ㄹ 줄이야; N + 일 줄이야 Không ngờ là..., ai mà biết được là..., biết đâu được là...
16 V + (으)ㄹ락 말락 하다 Dọa... lại thôi, tưởng... mà lại không, gần như... rồi lại thôi
17 V (으)ㄹ래야 V (으)ㄹ 수 없다 Có muốn... thế nào đi chăng nữa cung không thể..., có bảo... cũng không thể...
18 V/A + (으)ㄹ망정 Cho dù... nhưng..., thà là... chứ...
19 V/A + (으)ㄴ 나마지 Kết quả của việc quá... nên..., do quá... nên...
20 V/A + (으)ㄴ 탓; N + 탓 Do, tại...
21 V/A + (으)ㄴ/는 만큼 Bằng việc..., với việc..., do...
22 V/A + (으)ㄴ/는 마당에 Trong hoàn cảnh..., với tình hình...
23 V/A + (으)ㄴ들; N + (이)ㄴ들 Cứ cho là... thì...
24 V/A + (으)ㄴ/는걸요 Có lẽ, chắc là
25 V/A + (으)니만큼 Do là... nên, bởi vì... nên, vì đã... nên, đến mức... cho nên (đưa ra đề nghị)
26 V + (으)나 마나 Có cũng như không, dù có làm cũng như không
27 V/A + (으)련마는 Nếu mà... thì... nhưng, giá mà được... thì... nhưng (giả định một mong đợi nhưng sự thật lại không được như thế)
28 V (으)랴 V (으)랴 Vừa lo (làm việc)... vừa lo (làm việc)...
29 V/A + (으)리라 Định là sẽ..., chắc là sẽ...
30 V/A + (으)면 몰라도/ 는다면 몰라도
N + (이) 면 몰라도
Nếu là trường hợp/ nếu... thì chưa biết nhưng..., nếu... thì tính sau nhưng...
31 V + 아/어 봤자 Cho dù là...
32 V/A + 았/었더라면 Giá mà, giá như mà
33 V/N + 고자/ 고자 하다 Để, nhằm mục đích...
34 V + 고말고요 Chắc chắn là... rồi, ... chứ
35 V + 고서 Sau khi
36 V/A + 고요 Và, còn... nữa, không những thế...
37 V + 고 들다 Cứ..., tập trung vào..., xoáy vào...
38 V/A + 기는커녕; N + 는커녕 Chằng những không... mà lại còn
39 V/A + 기나 하면; N + (이)기나 하면 Chỉ cần... thôi thì..., ít nhất là nếu... thì (tiếc nuối vì khó có thể kỳ vọng, mong đợi vào điều gì dù nhỏ nhất)
40 V + 기 나름이다 Tùy vào sự việc...
41 V + 기 십상이다/ 기가 쉽다 Sẽ dễ dàng...
42 V + 기 일쑤다 Thường xuyên, thường, hay... (chiều hướng tốt)
43 V/A + 기 마련이다 Chắc chắn là..., đương nhiên là...
44 V/A + 길래/ 기에; N + (이)길래 Vì... nên, gì... mà, nào... mà (nguyên nhân, lý do hoặc cơ sở cho hành động phía sau)
45 V/A + 거니와 ... thêm vào đó
46 V/A + 건마는 Thế nhưng, nhưng mà
47 V + 는/ㄴ다기에/ 자기에; A + 다기에
N + (이)라기에 
Vì nghe nói là... nên (rút gọn của 는다고 하기에)
48 V/A/N + 는/ㄴ다고 Cứ lấy lý do là..., chỉ vì lý do...
49 V + 는/ㄴ다거나; A + 다거나
N + (이)라거나
Hay là, hoặc là
50 V/A + 는/ㄴ다마는, ㅂ/습니다마는 Đúng là... nhưng..., công nhận là.... nhưng...
51 V/A/N + 는/ㄴ다는 점에서 Với đặc trưng, về điểm...
52 V + 는 수가 있다 Có khả năng sẽ..., có thể sẽ...
53 V + 는 김에 Nhân tiện, vào dịp
54 V는 둥 마는 둥 (hiện tại), 은 둥 만 둥 (quá khứ), 을 둥 말 둥 (tương lai) Làm cũng như không làm, làm sơ sài, không làm gì cả, làm qua loa, làm cho có
55 V + 느니 차라리/ 느니 아예 Thà... còn hơn
56 V/A/N + 더라도 Dù, dù rằng...
57 V/A 더라고요/ 았/었더라고요 Hồi tưởng hành động, sự việc bản thân trực tiếp trải nghiệm trong quá khứ mà biết được.
58 V/A 던가요?; N + (이)던가요? ... không ạ? ...sao ạ? (phỏng đoán hay hỏi về một sự thật xảy ra trong quá khứ)
59 V/A (으)ㄹ 리가 없다/ (으)ㄹ턱이 없다
V/A (으)ㄹ 리가 있다 (câu nghi vấn)
Không có lý nào...
60 N도 V/A(으)려니와; N도 N(이)려니와 Nếu/ đã... thêm vào đó lại... nên...

Đăng ký học tiếng Hàn tại Korean Hạ Long - Trung tâm tiếng Hàn lâu đời nhất tại tỉnh Quảng Ninh, liên hệ tại đây.

Thong ke