Quy tắc bút thuận trong tiếng Trung - Cách viết chữ Hán hiệu quả

Quy tắc bút thuận trong tiếng Trung - Cách viết chữ Hán hiệu quả

Quy tắc bút thuận trong tiếng Trung - Cách viết chữ Hán hiệu quả

Cách viết chữ Hán chuẩn và dễ dàng cho người mới bắt đầu.

1. Ngang trước sổ sau: 

2. Phẩy trước mác sau:

3. Trái trước phải sau:

4. Trên trước dưới sau:

5. Ngang trước phẩy sau:

6. Giữa trước hai bên sau:

7. Ngoài trước trong sau:

8. Vào trước đóng sau:

9. Nét ngang đáy viết sau:

10. Bộ quai xước (辶) và bộ dẫn (廴) viết sau cùng:

11. Chấm ở bên trên hay bên trái thì viết trước:

12. Chấm ở bên trong hay bên phải thì viết sau:

13. Những chữ có nét bao ở hai bên, quy tắc viết như sau:

a. Nếu nét đó ở phía trên bên trái hay phía trên bên phải, ta viết nét ngoài trước, nét trong sau:

b. Nếu nét đó ở phía dưới bên trái, ta viết nét trong trước, nét ngoài sau:

14. Những chữ đóng kín ba mặt, quy tắc viết như sau:

a. Nếu phần khuyết ở bên trên, ta viết nét trong trứơc, nét ngoài sau:

b. Nếu phần khuyết ở bên dưới, ta viết nét ngoài trước, nét trong sau:

c. Nếu phần khuyết bên phải, ta viết nét trên trước, rồi đến nét trong, cuối cùng là nét bao bên trái:   

15. Những chữ có 2 phần hoặc hơn 2 phần theo chiều ngang, thì ta viết lần lượt các phần từ trái sang phải.

a. Nếu nét cuối của phần bên trái là nét ngang thì viết thành nét hất:

b. Nếu nét cuối của phần bên trái là nét mác thì ta viết thành nét chấm:

​​​​​​​

Thong ke