TS.Vũ Việt Hùng

TS.Vũ Việt Hùng

TS.Vũ Việt Hùng

TS.Vũ Việt Hùng hiện đang đảm trách vai trò cố vấn chiến lược lĩnh vực pháp luật, văn hóa tại  Tổ hợp Giáo dục Công nghệ PNS (PNS CORP) - Korean Hạ Long.

Chương trình đào tạo tại PNS CORP - Korean Hạ Long

Thong ke