PGS.TS. Nguyễn Ái Việt

PGS.TS. Nguyễn Ái Việt

PGS.TS. Nguyễn Ái Việt

PGS.TS. Nguyễn Ái Việt hiện là cố vấn phụ trách các chương trình đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và tri thức trẻ trong giáo dục ngôn ngữ tại Tổ hợp Giáo dục Công nghệ PNS (PNS CORP) - Korean Hạ Long.

Thong ke