GS.TS.Marcel Winter

GS.TS.Marcel Winter

GS.TS.Marcel Winter

Giáo sư là cố vấn các chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa tại Tổ hợp Giáo dục Công nghệ PNS (PNS CORP) - Korean Hạ Long.

Chương trình đào tạo tại PNS CORP - Korean Hạ Long xem: tại đây

Thong ke