GS.TS. Trần Đức Viên

GS.TS. Trần Đức Viên

GS.TS. Trần Đức Viên

Thầy Trần Đức Viên hiện là cố vấn chiến lược chương trình đào tạo ngoại ngữ bộ môn tiếng Anh và tiếng Pháp tại Tổ hợp Giáo dục Công nghệ PNS (PNS CORP) - Korean Hạ Long.

Thong ke