GS.TS. Ruddle Kenneth

GS.TS. Ruddle Kenneth

GS.TS. Ruddle Kenneth

GS.TS. Ruddle Kenneth hiện là cố vấn chiến lược các chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa và trực tiếp biên soạn, xây dựng các chương trình đào tạo Anh ngữ tại Tổ hợp Giáo dục Công nghệ PNS  (PNS CORP) - Korean Hạ Long.

Thong ke